Ovim putem pozivamo Vas na uključenje u akciju Zeleni korak, akciju prikupljanja starog papira u hrvatskim osnovnim školama, te Vam dostavljamo sve detalje vezane uz uključenje u Akciju, njezino provođenje te sustav bodovanja i nagrađivanja najuspješnijih škola u Akciji.

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE U AKCIJU ZELENI KORAK

• Od primitka obavijesti o Akciji prikupljanja staroga papira Zeleni korak koja se šalje 21.03.2017. svim osnovnim školama zainteresirane škole mogu se samoinicijativno prijaviti za aktivno sudjelovanje svojih učenika u Akciji.
• Krajnji rok za slanje prijava iz svih škola i njihovo prikupljanje jest 05.4.2017. do 23:59 sati, a sve se prijave šalju isključivo na e-mail adresu: info@dmgreencity.com
• Svaka škola u prijavi za sudjelovanje u Akciji obvezna je dostaviti sljedeće podatke:
puni naziv škole, poštanski broj i točnu adresu, OIB, broj žiroračuna i kontakt osobe te broj učenika škole.
• NAPOMENA: u slučaju samostalne prijave područnih škola, iste je dužna prijaviti njihova matična škola uz dostavu obaveznih podataka navedenih u prethodnoj točki te uz jasnu naznaku da se prijava odnosi na područnu školu. Pritom je obvezno navesti: puni naziv područne škole, poštanski broj i točnu adresu, kontakt podatke voditelja područne škole i ukupan broj učenika.

PRAVILA SUDJELOVANJA

• Učenici svih škola koje se u roku prijave u Akciju prikupljaju stari papir od 06. 04. 2017. do 30. 04. 2017. godine.
• Svaka škola dužna je samostalno se pobrinuti za kontejner ili koje drugo adekvatno mjesto odlaganja i čuvanja staroga papira te pritom osigurati uvjete potpune sigurnosti za učenike i školu.
• Vaganje, otkup i preuzimanje staroga papira odvijat će se u razdoblju od 02. 05. 2017. do 23. 05. 2017., a prema dogovoru škole s DS Smith Unijapapir Croatia d.o.o. (kontakt mail – ivan.prsa@dssmith.com>)
• Svaka škola koja sudjeluje u akciji Zeleni korak bit će nagrađena od strane Unijapapira s iznosom ekvivalentnim otkupnoj cijeni po jedinici težine (500 kn / toni), a novac će Unijapapir doznačiti školama u roku od 30 dana od dana objave rezultata akcije.
• Nakon objave rezultata, deset najboljih škola koje sakupe najviše starog papira dobiti će priznanje za postignuće koje su ostvarile po pitanju očuvanja okoliša te će im biti uručena nagrada. Nagrade će biti uručene svakoj školi ponaosob, o čemu će pobjednici akcije biti pravovremeno obaviješteni.

SUSTAV BODOVANJA I NAGRAĐIVANJA

Kako bi sustav bodovanja i nagrađivanja bio pravedan te kako uspjeh pojedine škole ne bi ovisio o broju učenika već isključivo o njihovom angažmanu, jedinica količine sakupljenog materijala izračunat će se tako da će se ukupna količina sakupljenog materijala po školi podijeliti s ukupnim brojem učenika iste škole. Škole će se moći prijavljivati na sljedeći način: Matične škole (bez pripadajućih područnih škola) će se prema broju učenika podijeliti u 5 kategorije (1. KATEGORIJA: 1 - 120, 2. KATEGORIJA: 121 - 220, 3.KATEGORIJA: 221 – 320, 4.KATEGORIJA: 321 – 520, 5.KATEGORIJA: 521 <) i iz svake kategorije jedna će škola biti izvučena kao pobjednica prema prethodno opisanome sustavu bodovanja. Od ove godine područne škole se moraju prijaviti samostalno tako da će i one biti podijeljene u 5 kategorije (1. KATEGORIJA: 1 - 9, 2. KATEGORIJA: 10 - 20, 3. KATEGORIJA: 21 – 30, 4.KATEGORIJA: 31 – 40, 5.KATEGORIJA: 41<) te će i u tom slučaju iz svake kategorije biti proglašena po jedna pobjednička područna škola prema istom prethodno navedenom kriteriju.
NAPOMENA: Matične škole u prijavi pristupaju samostalno, bez pripadajućih područnih škola, prijavljujući ukupan broj učenika matične škole. Područne škole pristupaju prijavi samostalno, navodeći samo ukupan broj učenika područne škole koja se prijavljuje u akciju.

 

DEFINICIJA POJMOVA
MATIČNA ŠKOLA – osnovna škola koja ima status pravne osobe i koja može i ne mora imati jednu ili više svojih podružnica (područnih škola).
PODRUČNA ŠKOLA - nije pravna osoba i obavlja djelatnost osnovnog školstva kao podružnica matične osnovne škole.
UKUPAN BROJ UČENIKA – ukupan broj učenika jedne osnovnoškolske obrazovne ustanove koja je prijavljena u akciju kao: a) matična škola bez pridruženih područnih škola
b) područna škola.

NAGRADE

Predstavnici deset škola, 5 područnih i 5 matičnih najuspješnijih u akciji obiti će vrijednu nagradu partnera projekta: donacija školi u iznosu 8.500,00 kn + PDV tako da škola sama pribavi ponudu za određenu uslugu ili pomagalo za školu, a dm će sastaviti Ugovor o donaciji i uplatiti iznos. Krajnji rok za realizaciju donacije je 30.09.2017. Uz donaciju dm će darovati i dm darovnu karticu u iznosu od 500,00 kn koje će biti uručene svakoj školi ponaosob.

 

Još lakše do inspiracije uz omiljene teme. Preuzmi DNEVNIK.hr aplikaciju