Kad bih morala odabrati jezični problem koji govornicima hrvatskoga jezika stvara ponajviše problema, odlučila bih se za deklinaciju imena. Toliko je nedoumica koje nas muče – od toga kako se dekliniraju strana imena, u kojim se slučajevima deklinira prezime, zatim kako glase imena u određenim padežima (Dino – G Dina ili Dine, V Maja ili Majo), koji je naglasak pravilan, pa sve do toga piše li se j ili ne (npr. G Marije ili Marie). Ovaj put zadržat ćemo se upravo na tom posljednjem, pravopisnom problemu.

Dilema o pisanju glasa j u deklinaciji imena zasigurno nije bez razloga. Čak ni pravopisi i jezični savjetnici ne nude uvijek ista i ujednačena rješenja.

Stoga ćemo ovdje biti praktični i odlučiti se za onu verziju koja je svima dostupna na mreži, a to je Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

MARIJE ILI MARIE?

Ženska imena koja završavaju na -ia dekliniraju se tako da se u kosim padežima (svima osim nominativa i vokativa) između osnove i padežnog nastavka umeće međusamoglasnički glas j. Dakle, od imena Maria imamo oblike Marije, Mariji, Mariju itd., Mia u deklinaciji glasi Mije, Miji, Miju... Pravilo se može primijeniti na sva slična imena – Daria, Pia, Tia, i dr.

U deklinaciji imena na -ia piše se j: Nema bolje prijateljice od Darije. Razgovarala sam s Mijom.

Treba imati na umu da su Maria i Marija zapravo dva različita imena. Međutim, njihova je deklinacija vrlo slična – imaju jednake oblike u svim padežima osim u nominativu i vokativu. Kao što je vidljivo u tablici, imenu Maria u kosim padežima dodajemo j, a u imenu Marija to je j konstantno, tj. postoji u svim padežima.

 N  Maria  Marija
 G  Marije  Marije
 D  Mariji  Mariji
 A  Mariju  Mariju
 V  Maria  Marija
 L  Mariji  Mariji
 I  Marijom  Marijom

ANDREJE ILI ANDREE?

Za ženska imena na -ea pravilo je drukčije, odnosno u deklinaciji između osnove i nastavka j se ne umeće. Ako ste se kada zapitali dodajemo li j u imenima kao što su Andrea, Matea, Lea, Tea, odgovor je – ne. Dovoljno je samo na osnovu nalijepiti odgovarajući padežni nastavak.

U deklinaciji imena na -ea j se ne piše: Vidjela sam Mateu u kinu. Našli smo se s Leom.

Naravno, nije isto zove li se osoba Andrea ili Andreja i tu treba biti oprezan. Svako od tih imena ima posebnu deklinaciju, razlika se vrlo lijepo može vidjeti u sljedećoj tablici:

 N  Andrea  Andreja
 G  Andree  Andreje 
 D   Andrei   Andreji 
 A   Andreu   Andreju 
 V   Andrea   Andreja 
 L   Andrei   Andreji 
 I  Andreom   Andrejom 

MUŠKA IMENA NA -IO I -EO

Sve napisano za imena na -ia i -ea vrijedi i za muška imena koja završavaju na -io i -eo. U onima na -io između osnove i nastavka umeće se j, dok se imenima na -eo jednostavno dodaje odgovarajući nastavak, bez umetanja glasa j.

Dakle, ako nam se prijatelji zovu Antonio i Mateo, reći ćemo da smo posjetili Antonija i Matea ili da idemo Antoniju i Mateu.

Ako zapnete pišući neko od imena ovoga tipa, preporučujem vam internetsku stranicu Pravopis.hr. U Rječniku je dovoljno upisati osnovni oblik imena i među rezultatima pretraživanja pojavit će se njegov genitivni oblik (npr. Maria G Marije). Tako ćete najlakše i najbrže riješiti svoje dileme.

Pročitajte i ostale jezične savjete naše lektorice Anđelke: